Jdi na obsah Jdi na menu

 Láska nejvyšším darem

                      

   Bible Korinťanům 13/1-13  (listy Pavlovy)   

                                                                 

    c..jpg          cc.jpg

 

 

 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,

ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl

všechno poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory

přenášel, ale lásku bych nemělnic nejsem !

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe

k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje ...

 

Opravdová láska - Boží

Je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, 

není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatností,

ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv.

Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

 

 

Láska nikdy nezanikne, ale proroctví, to pomine.

Jazyky - ty ustanou, poznání bude překonáno.

Vždyť naše poznání i prorokování je jen částečné.

Až přijde plnost, poznání i prorokování bude překonáno.

 

Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě,

když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

potom však uzříme tváří v tvář. Potom poznám plně,

jako Bůh zná mne.

 

A tak zůstává :          VÍRA, NADĚJE A LÁSKA.

 

Ale největší z té trojice je  LÁSKA !   heart

           

 

 

 

  c.12.---sg45---cena-10-40--bez-ob..jpg       Klik ...  


                                     

 

             

 

 

 

                     Mystická Růže - Panna Maria

                           c.10---p.marie-s-ruzi--dph---129---vc.dph--b..jpg  Klik... P.Marie z Růže                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                         

 

                      Andrea Bocelli "Protože věříme" ...

                    

 

 

                       Krásná a pohodová hudba pro duši a tělo ...

                             

 

 

                                              

 

 

                                            FOTOALBUM :

                               hana.zeme@seznam.cz

                                     zde    Objednávky!

                                                       

 

                                             Milí zákazníci,                      

                         Neobjednávejte prosím přes "Komentáře", 

                             ale na uvedenou emailovou adresu !

                 V "Komentářích" se nezobrazuje kontakt na vás !!!

                                               Děkuji,   Brdová

 

 

 

 

 

                Milí návštěvníci,

Nabízím vám seznam patronů - ochránců naší vlasti, kteří naši zemi

chrání a milují. V minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy.

Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit,

aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu,

historii, své kořeny jako je tomu již po dlouhá staletí !

Abychom žili v trvalém míru a vzájemné úctě s ostatními národy světa !

                        

                                                             heart

 

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Orlicí - za národ

  sv.Haštal - za národ

 

 

                  SVATÁ RODINA 

P.Maria, Ježíš, sv.Josef (a Duch Svatý)

   svata-rodina.jpg                 svaty-vaclav.jpg

 

 

    MODLITBA ZA RODINY: 

   Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země,

   přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou :

   dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád,

   hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.,

   ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy.,

   ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.,

   ať jsou zodpovědni celým generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

   Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali

   ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

   O to prosíme skrze Krista našeho Pána     Amen.

   

    Jak silná a kvalitní bude naše rodina, takový bude i celý náš národ !

 

   

 Milí návštěvníci, 

ráda bych k dnešní rozbouřené době v Evropě i ve světě,

řekla pár slov.

Nejdůležitější je pro naši Českou zemi BEZPEČÍ , stabilita, morální zodpovědnost.

Podporujme ty (politiky), kteří se nám snaží toto bezpečí trvale zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme !

Používejme srdce, ale také rozum !!!

Je třeba změnit stav nynější Evropy a podporovat - modlit se za mír na celém světě ... !

 

 

      vystrizek3.jpg     Panna Maria - Matka všech národů 

 

      MODLITBA :    Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní na zem svého Ducha.

                                     Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, 

                                     aby byly uchráněny od zkázy, zkaženosti, neštěstí a války.

                                     Kéž je Matka všech národů, blahoslavená Panna Maria

                                                                   naší přímluvkyní !

 

   (Panna Maria se zjevila v Amsterodamu v Holandsku r.2009 a předala toto poselství holandské vizionářce.)

                                                          Modleme se alespoň 1x denně ....