Jdi na obsah Jdi na menu

                         

 

                                                                       Svatá Ája

                                                                         z Hennegau

 

                                                                    Nebeská radost

 

                                                                       aja---sv..jpg

   

                               OCHRÁNKYNĚ V PRÁVNÍCH SPORECH A HMOTNÝCH

                                                         POTŘEBÁCH

                                                                   (Zemřela r.708 v Belgii Monsu)

                                                                                   Benediktínka

  

                               Ája je mocnou přímluvkyní v hmotných potřebách těch, kdo se k ní obracejí.

                                Jako markraběnka belgického okrsku prožívala hluboce nespravedlnost těch,

                                kteří za ní s důvěrou přicházeli. Je patronkou těch, kteří vedou soudní spory a

                                nemohou se bránit, neměli peníze na zaplacení dobrého právníka, ani nedou-

                                fali, že spravedlnost může vůbec vzejít.

                                

                                Nedávala rady na počkání, ale hluboce přebývala v Srdci Pánově, aby podle

                                jeho tlukotu mohla druhé těšit a jim radit. Příchozí prosící věděli, že nemluví

                                "do vrby" , ale že je Ája nejen vyposlechne, ale dá rozumnou a kompetentní

                                radu.

                                Dokážeme si představit, když za ní přicházeli lidé z jiných markrabství, jakou

                                "zlou krev" působila mezi těmi, kdo z okolních panovníků odmítali odpověd-

                                nou starost o postižené. Jejich hněv nedopadal ani tolik na hlavu prosebníků,

                                jako na naši "nemoudrou " šlechtičnu, která si v jejich očích "hrála na

                                chytrou" a lacině si prý získávala naivní lidi.

 

                                V žije Pán. Jsou to doslova desítky příběhů, nevysvětlitelných náhodami,

                                odkazem na lidský kalkul, podvod nebo matení davové psychózy.

 

                                 Jednal v ní Pán, jenž nespravedlnost neodsouhlasí. Proto se k ní napořád                                                                                                                                obracíme !

 

 

                                                                             jezis-v-nebi.jpg

                

                                             Lidé, kteří za Ájou přicházeli, radila následný postup: 

                                            Ihned vtáhnout co nejúpřimněji Pána do toho, co vnímáme

                                            jako nespravedlivé - a takto před Pánem vylévat své Srdce.

                               Doporučovala modlit se Žalm 102. - Bible - Hospodine, vyslyš mou modlitbu!

 

                                     

                           Ája také zdůrazňovala, že nikdy nelze pochybovat o existujícím východisku,

                                                                      byť by nebylo patrné ze dne na den.

                              Dále zdůrazňovala, že o nespravedlnosti není třeba příliš mluvit a v ostatních

                                                                      živit nenávist.

                              Je potřebné před Pánovou tváří přiznat, co jsme sami zavinili - co jsme sami

                              neohlídali nebo k čemu dali podnět vlastním, nedobrým postojem.      

 

 

                           Sv.Ája byla manželkou sv. Hidulfa. Manželství zůstalo bezdětné. Hidulf se stal později mnichem.

                                 Ne však proto, že by utekl od manželky. Také Ája vstoupila do ženského kláštera benediktinek

                            sv.Weltrudy v Monsu. Následně r.707 ovdověla a rozhodla se veškerý majetek darovat domovskému

                               klášteru. Šlo o krásné přátelství s těmi, kteří místní církev tvořili a také pohled, že jsou na okrsku

                               zemském ještě důležitější věci, než vlastní věci.

                              R.708, kdy odešla k Pánu její nejbližší příbuzní vznesli nárok na majetek odkázaný klášteru.

                               Vydali se s hořkými výčitkami k jejímu hrobu, kde k nim podle legendy světice promluvila. Spory

                               hned ustaly a majetek zůstal klášteru.

  

 

 

            

      zalozky-zravasc.1a---zdravas-maria---2-60--a224-----v.27.jpg         zalozky-c.2e---desatero-.jpg         zalozky-ar.mich..jpg

        č.1a - ZDRÁVAS Maria - záložka             č.2e - DESATERO - záložka              č.3a - M. k arch. MICHAELOVI

 

                                    

 

                   zalozkyc.3e---a.strazny.jpg       zalozky-c.2c---otce-nas.jpg

                          č.3e - M. k Anděli STRÁŽNÉMU                                                 č.2c - M. OTČE NÁŠ

 

 

                        

                              

 

 

                                             Naty Hrychová - Haleluja ...

                           

 

                                            

 

                                              Modlitba za mír a harmonii  ... 

                                            Helena Pejšová a manželé Čapkovi

                           

                  

                

                                                    

               

 

 

 

                                            FOTOALBUM :

                               hana.zeme@seznam.cz

                                     zde    Objednávky!

                                                       

 

                                             Milí zákazníci,                      

                         Neobjednávejte prosím přes "Komentáře", 

                             ale na uvedenou emailovou adresu !

                 V "Komentářích" se nezobrazuje kontakt na vás !!!

                                               Děkuji,   Brdová

 

 

 

 

                Milí návštěvníci,

Nabízím vám seznam patronů - ochránců naší vlasti, kteří naši zemi

chrání a milují. V minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy.

Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit,

aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu,

historii, své kořeny jako je tomu již po dlouhá staletí !

Abychom žili v trvalém míru a vzájemné úctě s ostatními národy světa !

                        

                                                             heart

 

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Orlicí - za národ

  sv.Haštal - za národ

 

 

    Úkolébavka, Daniel Landa - z dnešní doby ...

    Rodina - je jistota, základ naší společnosti !

  

 

 

                  SVATÁ RODINA 

P.Maria, Ježíš, sv.Josef (a Duch Svatý)

   svata-rodina.jpg                 svaty-vaclav.jpg

 

 

    MODLITBA ZA RODINY: 

   Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země,

   přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou :

   dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád,

   hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.,

   ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy.,

   ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.,

   ať jsou zodpovědni celým generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

   Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali

   ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

   O to prosíme skrze Krista našeho Pána     Amen.

   

    Jak silná a kvalitní bude naše rodina, takový bude i celý náš národ !

 

   

 Milí návštěvníci, 

ráda bych k dnešní rozbouřené době v Evropě i ve světě,

řekla pár slov.

Nejdůležitější je pro naši Českou zemi BEZPEČÍ , stabilita, morální zodpovědnost.

Podporujme ty (politiky), kteří se nám snaží toto bezpečí trvale zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme !

Používejme srdce, ale také rozum !!!

Je třeba změnit stav nynější Evropy a podporovat - modlit se za mír na celém světě ... !

 

 

      vystrizek3.jpg     Panna Maria - Matka všech národů 

 

      MODLITBA :    Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní na zem svého Ducha.

                                     Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, 

                                     aby byly uchráněny od zkázy, zkaženosti, neštěstí a války.

                                     Kéž je Matka všech národů, blahoslavená Panna Maria

                                                                   naší přímluvkyní !

 

   (Panna Maria se zjevila v Amsterodamu v Holandsku r.2009 a předala toto poselství holandské vizionářce.)

                                                          Modleme se alespoň 1x denně ....