Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                                                                                                                               Vyšší Brod klášter                                                                                                                                               

   

 

       Svatá Ludmila

                svátek : 16.září 

 

                       c.5-24---sv.ludmilaa.jpg

 

 

  Ludmila je oděna v knížecím šatě, kolem krku má

              ovinutý závoj, jímž byla zardoušena.    

 

 Když roku 921 zemřel český kníže Vratislav, byl jeho syn Václav

 ještě příliš mlád, aby se mohl ujmout vlády. O výchovu dědice trůnu

  pečovala jeho babička Ludmila, manželka prvního křesťanského
  knížete Bořivoje. Od chvíle, kdy ji spolu s manželem pokřtil na Moravě

  svatý Metoděj, žila příkladným životem a dbala, aby i její vnuk byl

  vychováván jako řádný křesťan !

 

                   

 

 

 

         Svatý Václav 

             svátek : 28.9.

       Patron českého národa      

 

     vystrizek-bb.jpg

 

 

 Svatý Václav mezi dvěma anděIy. Podle legendy jej takto

 spatřil císař Jindřich, když se Václav dostavil na říšský sněm.    

 

                                                   

         Narodil se asi  r.907 ve Stochově u Prahy.      

        Zemřel  r.935 ve Staré Boleslavi mučednickou smrtí.

       Jméno - více slavný

       Atribut - knížecí čepka, kopí (s praporem), štít s orlicí,

                                  brnění, koruna                        

       Patron českého národa, politiků a vládců, vinařů

 

 

           Dědečkem byl kníže Bořivoj, babičkou kněžna Ludmila /860-921),

           přijali křest přímo od sv.Metoděje. Po smrti Bořivoje se ujal vlády

           syn Spytihněv I., přesídlil na Pražský hrad a vystavěl zde kostelík

           P.Marie.

           Po smrti Spytihněva se ujímá vlády Vratislav I. otec Václava (888).

           Jeho manželkou byla Drahomíra. Té se nelíbilo, že Ludmila dbala,

           aby její vnuk byl vychováván jako řádný křesťan. Kněz Kaich ho
           naučil slovanskému písmu a na hradišti Budči
 se Václav seznámil

           se vším, co bylo psáno ve svatých knihách. Naučil se číst a psát i

           písmem  latinským. Byl na tehdejší dobu velmi vzdělaný. Drahomíra

           spravovala v této době zemi. S nevolí pozorovala Ludmilin vliv na syna

           a bála se, že se z dědice trůnu stane změkčilý slaboch.

           Nakonec Se rozhodla k hrůznému činu: její oddaní sluhové přepadli
           Ludmilu na jejím vdovském sídle
Tetíně, právě když se modlila večerní

           modlitbu. Zardousili ji závojem, který ji strhli z hlavy 16.září 921.

 

           O rok později usedl Václav na Pražském hradě na stolec jako nový

           kníže českých knížat ! Matku Drahomíru vypudil za smrt babičky

           do vyhnanství a také z obavy možného návratu pohanství.

           Václav byl mimořádně zbožný a laskavý. Propouštěl vězně, bořil

           šibenice, vykupoval malé děti z otroctví ...

           Václav byl ale také statečným mužem. Dovedl se postavit nepříteli -

           Radslavu Zlidskému. Jelikož chtěl ušetřit životy svých věrných, sám

           se postavil proti Radslavu v souboji. Ovšem kníže Zlidský spatřil

           na čele Václava zářící kříž ! Poznal, že je to Boží znamení, poklekl před

           Václavem a podřídil se mu.

            Nakonec Václavova zbožnost a smířlivost budila nevoli u mnoha

           bojovníků. Začali lichotit jeho bratrovi Boleslavovi, že on by byl

           zajisté lepším vladařem, než ten polomnich. Boleslav, který Václavovi

           zazlíval, že souhlasil s poplatkem císaři, aby zachoval mír, se nakonec

           nechal svést ke zločinu. Pozval bratra na své sídlo při oslavě výročí

           vysvěcení tamějšího kostela. Když šeI Václav časně ráno na mši, vytrhli

           na něho vrahové s tasenými meči. Dostihli ho u chrámových dveří a na

           místě jej ubili .... 28.září 935.

 

           Již na poč.11.století můžeme zaznamenat první stopy státního kultu

           svatého Václava. Kult nabývá kvality za prvního českého krále

           Vratislava II. (1061), kníže Soběslava I.(1125) ve vítězné bitvě u

           u Chlumce kdy se sv.Václav zjevil na bílém koni nad svatováclavským

           kopím nebo vlády Vladislava II. (1140), za posledních Přemyslovců, či

           Karla IV., který k němu choval obzvláště velkou úctu (sám byl pokřtěn

           Václav) či krále Vladislava Jagellonského .... (a dalších okolních zemích ...)

 

 

         VAŽME SI PROTO NAŠÍ ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLEZSKÉ ZEMĚ ! 

        BUĎME VDĚČNI ZA VŠE, CO NÁM SVATÝ VÁCLAV ZANECHAL. 

        JE TO NAŠE VELIKÉ, HISTORICKÉ DĚDICTVÍ. CHRAŇME 

         A OPATRUJME NÁŠ NÁROD I V DALEKÉ BUDOUCNOSTI V 

         KŘESŤANSKÉM DUCHU. 

         VEĎME K TOMU I NAŠE DĚTI, NOVÉ GENERACE, 

         MĚJME V ÚCTĚ I OKOLNÍ NÁRODY ! 

 

         NAŠE KOŘENY, IDENTITA I TISÍCILETÁ HISTORIE JSOU VELMI 

         DŮLEŽITÉ ! PROTOŽE VÍME, KAM KAŽDÝ Z NÁS PATŘÍME, 

        VYTVÁŘÍ TO V NÁS  POCIT JISTOTY A BEZPEČÍ. 

        

 

          Jedině tak nám bude všem dobře!

 

                        paladium.jpg

                              Palladium České země

 

 

                                     c.5-35---sv.vaclav-ggg.jpg    Svatý Václav     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               N A B Í D K A   V Ý R O B K Ů :      

  

 

                                              FOTOALBUM :

                               hana.zeme@seznam.cz

                                     zde    Objednávky!

                                                       Kontakt

 

 

 

 

   38515420_2238705559503654_7708356167533068288_n.jpg             Milí návštěvníci,

Nabízím vám seznam patronů - ochránců naší vlasti, kteří naši zemi

chrání a milují. V minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy. Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit,

aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu,

historii, své kořeny jako je tomu již po dlouhá staletí !

 

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Orlicí - za národ

  sv.Haštal - za národ

 

 

Milí návštěvníci,

ráda bych k dnešní rozbouřené době v Evropě i ve světě,

řekla pár slov.

Nejdůležitější je pro naši Českou zemi BEZPEČÍ , stabilita.

Podporujme ty, kteří se nám snaží toto bezpečí trvale zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme ! Používejme srdce,

ale také rozum !!!

Je také třeba změnit, zachovat stav nynější Evropy 

 jednotlivých, národních států jako tomu bylo dříve v minulosti !

 

Bible - Matoušovo evangelium : 7/15-20 (Výrok o stromu a ovoci)

Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,

ale uvnitř jsou draví vlci ! Po jejich ovoci (činech) je poznáte.

Každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává 

špatné ovoce ! Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude

vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte, po jejich ovoci ....

 

Nahromaděné problémy  se dle mého názoru

budou nejlépe řešit produchovněním  naší české,

moravské, slezské země v křesťanském duchu.

(Upřednostnění duše před tělem, láska, soucit, spolehlivost ... )

Dnešní doba je o tom, na kterou stranu se každý z nás

přikloní, zda na stranu SVĚTLA (dobra) nebo TMY (zla) !

Buďme jednotni !              

 

 

c.54b---sv.rodina---f.jpg

 

 

 

 

 

Svatá Rodina 

 

 

 

 

 

         1.jpg                                                                 

 Modlitba ke sv.Václavovi :

všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou : dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti, jsou zodpovědni vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána,

                               amen.

 

 

 

Oblíbené úryvky z Bible - evangelium :

 

Pravidla vzájemného spolužití :  Koloským 3/18-20

Ženy, podřizujte se svým mužům jak se patří, kdo patří Pánu,                                        muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně !                                                    Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.                                  Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly!   

                            

O posuzování druhých :    Matouš    7/1-5                                                          

 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra,                           ale trám ve vlastím oku nepozoruješ?                                                                     Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš,                               abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.                                                                Neboť jakým soudem soudíte, tak budete souzeni a jakou měrou měříte,                     takovou Bůh naměří vám.

 

 O posuzování druhých :     Matouš   7/6

 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině,                                               nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. 

 

Posuzování bližního :    Matouš   4/4

Ježíš řekl : "Není to tvá věc. Ty mne následuj !"

                                      

 Varování před bludaři :       1J   2/18

  Dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, přijde antikrist.                                                        

 Lživí proroci :      Matouš    24/11-14

Povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium bude hlásáno po celém světě.

 

Zabezpečení života :       Matouš  6/19-34    

 Neukládejte si poklady na Zemi, kde je ničí mol a rez, ukládejte si je v nebi, kde je neničí mol a rez. Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, co budete jíst a pít, ani o tělo, co budete mít na sebe. Kdo z vás může prodloužit svůj život o jedinou píď, bude-li se znepokojovat? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nesklízí a přece je váš Otec živí. Pohleďte na polní lilie, jak rostou, nepracují. Což vy nejste o mnoho cenější? A pravím vám, ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec ví, co všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a ostatní vám bude všechno přidáno ! Každý den má dost vlastního trápení !   

          

 Pravá svoboda z Božího Ducha :       Galatským 5/13-26    6/8-10

 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete !

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem již dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím ! 

Ovoce Božího Ducha však je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 

Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný! A tak dokud je čas, čiňme dobře všem !

 

Nebe     1 Korinťanům   2/9

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo jej milují.

                 

Ježíš řekl :    Jan   14/2

v domě mého Otce (nebi) je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych

vám to. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby i vy jste byli tam, kde jsem já.

A cestu kam jdu, znáte : já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází

k Otci než skrze mne. Kdo vidí mne, vidí Otce .....